Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Decyzje Rektora 2007

D E C Y Z J A NR 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: op?at wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu uko?czenia studiów, wydanie dokumentu stwierdzaj?cego uko?czenie studiów podyplomowych oraz duplikatów wy?ej wymienionych dokumentów, a tak?e wydania dodatkowego odpisu dyplomu w t?umaczeniu na j?zyk obcy.

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z po?n. zm.),  § 20 ust. 1-3 Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 2 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 224, poz. 1634), stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

1.        Ustala si? op?aty wnoszone przez studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie ni?ej wymienionych dokumentów:

1/  legitymacji studenckiej                                                                                  -    5,00 z?

2/   elektronicznej legitymacji studenckiej                                                          -  17,00 z?

3/  indeksu                                                                                                                      -    4,00 z?

4/  dyplomu uko?czenia studiów wraz z dwoma odpisami                                -  60,00 z?

5/  dokumentu stwierdzaj?cego uko?czenie studiów

podyplomowych                                                                                           -  30,00 z?

6/ dodatkowego odpisu dyplomu w t?umaczeniu na j?zyk obcy                       -  40,00 z?

 

2.        Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pobiera si? op?at? o po?ow? wy?sz? ni? za wydanie orygina?u.

 

§ 2

3.   Op?aty, o których mowa w §1, studenci wnosz? na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? obowi?zuj?c? od 1 stycznia 2007 roku.

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 2

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 lutego 2007 r.

 

w sprawie: powo?ania zespo?ów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? nast?puj?ce zespo?y do spraw przygotowania, realizacji oraz ko?cowego odbioru projektów zg?oszonych do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013:

 

„Rozbudowa, modernizacja i wyposa?enie zespo?u laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jako?ci i bezpiecze?stwa zdrowotnego ?ywno?ci”

 

zespó? w sk?adzie:

przewodnicz?cy - prof. dr hab. Andrzej Koncicki,

cz?onkowie:

prof. dr hab. W?adys?aw Chojnowski,

prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski,

dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM,

dr hab. Miros?aw Krzemieniewski, prof. UWM,

dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM,

dr in?. Aleksander Socha,

mgr Gra?yna Buczy?ska,

mgr Leszek Ko?nik,

mgr in?. Wojciech Samulowski;

 

„Udoskonalenie infrastruktury i wyposa?enia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych w celu zwi?kszenia transferu wiedzy i technologii do przedsi?biorstw regionu”

 

zespó? w sk?adzie:

przewodnicz?cy - prof. dr hab. Janusz Piechocki,

cz?onkowie:

dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM,

dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,

dr hab. Edward Ko?odzi?ski, prof. UWM,

dr in?. Aleksander Socha,

mgr Gra?yna Buczy?ska,

mgr Leszek Ko?nik,

mgr in?. Wojciech Samulowski,

mgr Tomasz Wilczy?ski.

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 4 Rektora UWM z dnia 14 marca 2006 r.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-02-2007 r.

data zamieszczenia:

21-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 3

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 lutego 2007 r.

 

w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wyk?adowym.

 

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 w zwi?zku z § 7 Statutu Uniwersytetu ustala si? zasady nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wyk?adowym na terenie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tre?? zasad stanowi za??cznik do niniejszej decyzji.

 

§ 2

W uzasadnionych przypadkach, za zgod? Rektora mo?e mie? miejsce odst?pienie od niektórych uregulowa? zawartych w za??czonych zasadach.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Decyzji Nr 3

z dnia 20 lutego 2007 r.

 

 

ZASADY

NADAWANIA IMION GMACHOM, AUDYTORIOM I SALOM WYK?ADOWYM

W UNIWERSYTECIE WARMINSKO - MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

 

1.      Inicjatywa nadania imion gmachom, audytoriom i salom wyk?adowym na terenie uczelni nale?y do Rektora, Dziekana i Kanclerza.

2.      Wniosek Dziekana w sprawie, o której mowa w punkcie 1 powinien zawiera? uzasadnienie oraz opini? rady wydzia?u.

3.      Wniosek w sprawie nadania imienia gmachom, audytoriom i salom wyk?adowym przekazywany jest Rektorowi.

4.      Uchwa?? w sprawie nadania imienia gmachom, audytoriom i salom wyk?adowym podejmuje Senat.

5.      Realizacja uchwa?y Senatu nale?y do inicjatora wniosku.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

20-02-2007 r.

data zamieszczenia:

21-02-2007 r.

 

 

 

 

DECYZJA Nr 4

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2007 roku

 

w sprawie   powo?ania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu, pn.: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i wspó?finansowanym przez Europejski Fundusz Spo?eczny”.

 

 

Na podstawie art.66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Powo?uje si? Komisj? Kwalifikacyjn? w sk?adzie:

1.       Przewodnicz?cy                                   - prof. dr hab. Józef Górniewicz

2.       Cz?onkowie                                          - dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM

- mgr Barbara Antczak

- mgr in?. Irena Koz?owska

3.  Sekretarz         - dr in?. Anna Jeli?ska

 

§ 2

Do zada? Komisji Kwalifikacyjnej nale?y:

1)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)    dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

3)    przeprowadzanie kwalifikacji i przyjmowanie kandydatów w ramach okre?lonego limitu miejsc,

4)    zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego oraz przyj?ciu lub nieprzyj?ciu na studia podyplomowe.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

13-03-2007 r.

 

 

 

DECYZJA Nr 5

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 marca 2007 r.

 

w sprawie powo?ania Komisji do przeprowadzenia lustracji.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.)

 

§ 1

Powo?uje si? Komisj? do prowadzenia lustracji w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, w sk?adzie:

 

Przewodnicz?cy: - prof. dr hab. Gabriel FORDO?SKI

 

Cz?onkowie: - ks. prof. dr hab. Andrzej KOPICZKO

prof. dr hab. Jan KUCHARSKI

prof. dr hab. Krystyna STASIEWICZ

 

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie lustracji ?rodowiska akademickiego UWM, zgodnie z ustaw? o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpiecze?stwa pa?stwa z lat 1944 – 1990 oraz tre?ci tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1992 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162).

 

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

22 -03-2007 r.

Data zamieszczenia

29-03-2007 r.

 

 

 

DECYZJA Nr 6

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko -Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2007 roku.

 

w sprawie wynagradzania cz?onków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, cz?onków Wydzia?owej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz cz?onków Zespo?u Rekrutacyjnego za udzia? w pracach zwi?zanych z post?powaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 13 Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz.1852), stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Nauczycielom akademickim bior?cym udzia? w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przys?uguje wynagrodzenie:

1.   przy liczbie kandydatów do 2000 osób

·         przewodnicz?cy Komisji                                  -        1.090,00 z?

·         sekretarz Komisji                                           -        980,00 z?

·         cz?onek Komisji                                             -        435,00 z?

2.   przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób

·         przewodnicz?cy Komisji                                  -        1.150,00 z?

·         sekretarz Komisji                                          -        1.035,00 z?

·         cz?onek Komisji                                             -        460,00 z?

3. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób

·         przewodnicz?cy Komisji                                  -        1.215,00 z?

·         sekretarz Komisji                                          -        1.090,00 z?

·         cz?onek Komisji                                             -        485,00 z?

 

§ 2

Nauczycielom akademickim, bior?cym udzia? w pracach Wydzia?owej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespo?u Rekrutacyjnego, przys?uguje wynagrodzenie:

1.   przy liczbie kandydatów do 200 osób

·         przewodnicz?cy Komisji                                  -        1.090,00 z?

·         sekretarz Komisji                                          -        980,00 z?

·         cz?onek Komisji                                             -        435,00 z?

·         koordynator Punktu Internetowej

Rejestracji Kandydatów                                  -        760,00 z?

·         cz?onek Zespo?u Rekrutacyjnego                       -        870,00 z?

 

2.   przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

·         przewodnicz?cy Komisji                                  -        1.150,00 z?

·         sekretarz Komisji                                          -        1.035,00 z?

·         cz?onek Komisji                                             -        460,00 z?

·         koordynator Punktu Internetowej

Rejestracji Kandydatów                                  -        805,00 z?

·         cz?onek Zespo?u Rekrutacyjnego                       -        920,00 z?

3.   przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

·         przewodnicz?cy Komisji                                  -        1.215,00 z?

·         sekretarz Komisji                                          -        1.090,00 z?

·         cz?onek Komisji                                             -        485,00 z?

·         koordynator Punktu Internetowej

Rejestracji Kandydatów                                  -        850,00 z?

·         cz?onek Zespo?u Rekrutacyjnego                       -        970,00 z?

 

§ 3

1.   W przypadku powo?ania drugiego sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, wynagrodzenie ka?dego sekretarza ustala si? wg zasad okre?lonych odpowiednio w § 1oraz § 8-9.

2.   W przypadku powo?ania drugiego koordynatora Punktu Internetowej Rejestracji Kandydatów, wynagrodzenie ka?dego koordynatora ustala si? wg zasad okre?lonych w § 2 oraz § 8-9.

 

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1-2 oblicza si? na podstawie liczby kandydatów, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego i z?o?yli dokumenty.

 

§ 5

1  Za sprawdzenie pracy pisemnej kandydata na studia na kierunku filologia,

o specjalno?ci: filologia angielska oraz pracy pisemnej z j?zyka obcego kandydata na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci:

1.    przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac                       -          1.090,00 z?

2.    przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac                         -          1.150,00 z?

3.    przy liczbie – powy?ej 50 sprawdzonych prac           -          1.215,00 z?

2. W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich ??czne wynagrodzenie nie mo?e by? wy?sze od okre?lonego dla danego przedzia?u.

 

§ 6

1.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu ka?dego kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci – 50,00 z?.

2.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z j?zyka obcego oraz egzaminu ustnego z dyscypliny dodatkowej ka?dego kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci – 30,00 z?.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 mo?e by? wyp?acone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadz?cemu egzamin ustny z danego przedmiotu/dyscypliny dodatkowej, niezale?nie od liczby cz?onków komisji egzaminacyjnej.

§ 7

1. Za przeprowadzenie egzaminu z umiej?tno?ci praktycznych, cz?onkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci:

1.   przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych -  1.090,00 z?

2.   przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych -    1.150,00 z?

3.   przy liczbie – powy?ej 50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych -1.215,00 z?

 

§ 8

Cz?onkowie Uczelnianej i Wydzia?owej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespo?ów Rekrutacyjnych nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, otrzymuj? wynagrodzenie za powierzon? prac? w wysoko?ci odpowiadaj?cej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach oraz zespo?ach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrze?eniem, ?e prace te nie nale?? do obowi?zków pracownika i s? wykonywane poza obowi?zuj?cym pracownika wymiarem czasu pracy.

 

§ 9

1.        Dodatkowe wynagrodzenie wyp?acane jest na podstawie umowy-zlecenie.

2.        Umow?-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udzia? w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespo?u Rekrutacyjnego sporz?dza sekretarz Komisji przy zastosowaniu procedury, okre?lonej w przepisach Zarz?dzenia Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zasad sporz?dzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 10

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

21-05-2007 r.

data zamieszczenia:

22-05-2007 r.

 

 

 

Decyzja Nr 7

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z 30 czerwca 2006 r., stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Ustala si? ramow? organizacj? roku akademickiego 2007/2008, jak w za??czniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2007 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Za??cznik do Decyzji Nr 7 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Wydzia?owe

inauguracje roku akademickiego

 

28-29.09. 2007 r.

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

1.10.2007 r. ***/****

semestr zimowy

zaj?cia dydaktyczne

2.10.2007 r. – 21.12.2007 r./*

wakacje zimowe

22.12.2007 r. – 2.01.2008 r.

zaj?cia dydaktyczne

3.01.2008 r. - 26.01.2008 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

28.01.2008 r. - 9.02.2008 r.

sesja egzaminacyjna zimowa-poprawkowa

11.02.2008 r. - 16.02.2008 r.

semestr letni

zaj?cia dydaktyczne

18.02.2008 r. - 20.03.2008 r.

wakacje wiosenne

21.03.2008 r. - 26.03.2008 r.

zaj?cia dydaktyczne

27.03.2008 r. - 6.06.2008 r./**

sesja egzaminacyjna letnia

7.06.2008 r.- 20.06.2008 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2008 r.- 19.09.2008 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

1.09.2008 r. - 13.09.2008 r.

 

* w tym: 2.11.2007 r. (pi?tek) – dzie? rektorski

** w tym: 2.05.2008 r. (pi?tek) – dzie? rektorski

*** inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych O?rodkach Dydaktycznych:

Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku - 5.10.2007 r.

Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie - 5.10.2007 r.

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Rusocinie - 6.10.2007 r.

Zamiejscowe O?rodki Dydaktyczne w Pile i Toruniu - wg terminów ustalonych przez Wy-dzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

****    inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich - 8.10.2007 r.

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

25-05-2007 r.

Data zamieszczenia:

16-07-2007 r.

 

 

 

DECYZJA NR 8

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2007 roku.

 

 

w sprawie op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie,

w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 i 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1385 z po?n. zm) oraz Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie maksymalnej wysoko?ci op?at za post?powanie zwi?zane z przyj?ciem na studia, w roku akademickim 2007/2008 (Dz. U. Nr 93, poz. 624), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok stacjonarnych

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2007/2008, w kwocie:

1.      150,00 z? (sto pi??dziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki studiów, na które post?powanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnie? artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

2.      85,00 z? (osiemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia

na pozosta?e kierunki.

§ 2

Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich w roku akademickim 2007/2008, w kwocie:

85,00 z? (osiemdziesi?t pi?? z?otych).

 

§ 3

1.        Op?aty, o których mowa w § 1-2 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na jedno z ni?ej wymienionych kont Uniwersytetu:

a/         UWM w Olsztynie

Bank PKO BP Oddzia? Centrum w Olsztynie

nr rachunku: 77102035410000590200144048

 

b/         UWM w Olsztynie

Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn

nr rachunku: 41124015901111000014525650

 

c/         UWM w Olsztynie

Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.

nr rachunku: 60203000451110000001066510

 

d/         UWM w Olsztynie

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku: 83113011890025000719200007

 

e/         UWM w Olsztynie

Bank BPH S.A.

nr rachunku: 50106000760000321000056322

(z dopiskiem „Rekrutacja 2007”) – w dowolnym banku lub oddziale pocztowym.

 

2.        Op?aty, o których mowa w §1-2 niniejszej decyzji, mo?na równie? dokona? bezpo?rednio w Uniwersytecie.

 

3.        Dowód wp?aty (orygina?) nale?y przed?o?y? Wydzia?owej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej przy sk?adaniu dokumentów o przyj?cie na studia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

13-06-2007 r.

data zamieszczenia:

13-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 czerwca 2007 r.

 

w sprawie powo?ania Rady Nadzoruj?cej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

§ 1

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), w zwi?zku z Uchwa?? Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 roku, powo?uje si? Rad? Nadzoruj?c? Centrum Innowacji i Transferu Technologii w nast?puj?cym sk?adzie:

 

 • dr hab. Krzysztof BRYL,
 • dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM,
 • dr hab. Wojciech JANCZUKOWICZ,
 • prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,
 • dr in?. Bogus?aw PIERO?Y?SKI,
 • dr hab. in?. Andrzej PI?TAK, prof. UWM,
 • dr hab. in?. Zofia RZEPECKA, prof. UWM,
 • Prof. dr hab. Joanna SZTEYN.

 

§ 2

W posiedzeniach Rady, o której mowa w § 1, uczestnicz? z g?osem doradczym przedstawiciele uczelnianych zwi?zków zawodowych w nast?puj?cym sk?adzie:

 • prof. dr hab. Marek CIERACH – Niezale?ny Samorz?dowy Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM,
 • dr in?. Boles?aw PILAREK – Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM.

 

§ 3

W posiedzeniach Rady, o której mowa w § 1, mog? uczestniczy? z g?osem doradczym po jednym przedstawicielu samorz?du studenckiego i samorz?du doktorantów.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

15-06-2007 r.

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 wrze?nia 2007 r.

 

w sprawie powo?ania zespo?u do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytu?em „Laboratorium drogownictwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? zespó? do spraw przygotowania, realizacji oraz ko?cowego rozliczenia projektu „Laboratorium drogownictwa” zg?aszanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w sk?adzie:

·         przewodnicz?cy – dr hab. in?. Leszek RAFALSKI, prof. UWM

cz?onkowie:

 • dr in?. Marek CIAK,
 • dr in?. Leszek SZYMA?SKI,
 • mgr in?. Leszek KO?NIK,
 • mgr Olga RATKIEWICZ,
 • mgr in?. Wojciech SAMULOWSKI.

 

§ 2

Ustala si? okres prac zespo?u od 3 wrze?nia 2007 r. do dnia zako?czenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

15-06-2007 r.

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 wrze?nia 2007 r.

 

w sprawie terminów wyp?at nagród Rektora i dodatkowych wynagrodze?.

 

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie ustala si? co nast?puje:

 

§ 1

Nagrody Rektora wyp?aca si? w terminie przewidzianym dla dokonania wyp?aty wynagrodzenia za:

pa?dziernik 2007 roku  - dla nauczycieli akademickich,

wrzesie? 2007 roku - dla pracowników nieb?d?cych nauczycielami akademickim.    

 

§ 2

Wyp?ata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich dokonuje si? wraz z wyp?at? wynagrodzenia za listopad.

 

§ 3

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystany przez nauczyciela akademickiego w 2007 roku ustalone z uwzgl?dnieniem zmiennych sk?adników wynagrodzenia, wyp?aca si? w terminie wyp?aty wynagrodzenia za grudzie? 2007 roku.

 

§ 4

Wykonanie decyzji powierza si? Kwestorowi.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

20-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 r.

 

w sprawie zrycza?towanych stawek zwrotu kosztów podró?y dla studentów wyje?d?aj?cych w ramach mi?dzynarodowych programów edukacyjnych.

 

Maj?c na wzgl?dzie wspieranie aktywno?ci studentów w zakresie uczestnictwa w mi?dzynarodowych programach edukacyjnych, dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?, co nast?puje.

 

§ 1

1.       Studenci wyje?d?aj?cy za granic? w ramach programów edukacyjnych mog? ubiega? si? o dofinansowanie kosztów podró?y.

2.       Dofinansowanie odbywa si? na podstawie wniosku z?o?onego w Biurze Wspó?pracy z Zagranic?, wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do decyzji.

3.       Student jest zobowi?zany z?o?y? wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od dnia powrotu z zagranicy – pod rygorem utraty prawa do zwrotu kosztów podró?y.

4.       Wyp?ata dofinansowania nast?puje wed?ug zrycza?towanych stawek okre?lonych w za??czniku nr 2 do decyzji, po rozliczeniu grantu i dostarczeniu wszystkich dokumentów obowi?zuj?cych w mi?dzynarodowym programie edukacyjnym.

 

§ 2

1.       Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 200 roku i dotyczy równie? wniosków z?o?onych przez studentów po dniu 1 lutego 2007 roku.

2.       Do wniosków z?o?onych w okresie od 1 lutego 2007 roku do 30 wrze?nia 2007 roku nie stosuje si? przepisów § 1 ust. 3.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1730 razy (w tym z UWM 244 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-28
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa